กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

กระบอกวัดน้ำฝน

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

กลุ่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 243 ครั้ง