กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน

กลุ่ม
5/11/2562
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายปรีชา แว่นฉิม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันรกต้นไม้โลกประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ แยกอุตรดิตถ์ (ช้าง ม้า วัว ควาย) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ
5/11/2562
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้งและอุทกภัย) ด้านการเกษตร ในพื้นที่อำเภอบ้านโคก ฟากท่า ทองแสนขัน และอำเภอท่าปลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นางกัญญาณี สุวรรณภักดี หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 450 ครั้ง