กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บริหารกรม 

วัน เดือน ปีเกิด

19 กุมภาพันธ์ 2504


คู่สมรส

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ


ประวัติการศึกษา/การอบรม

รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38 พ.ศ. 2538
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2543
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ก.พ. รุ่นที่ 42 พ.ศ. 2546
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.      2546
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. 2549
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
     สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2)
     กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 2 ปี 2556
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2557
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2557


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาปรภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557


ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการวันที่ 13 สิงหาคม 2527
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3)อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานปกครอง 3 กองราชการส่วนจังหวัดและตำบล กรมการปกครอง
นักการข่าว 4 กองงานความมั่นคง (ปฏิบัติงานข่าวกรอง 3 จังหวัดภาคใต้) กรมการปกครอง
ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสิงห์บุรี (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชนบท 8)
เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครสวรรค์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชนบท 8)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (รก.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สป.มท.(รก.)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

 รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์                 
     (18 ต.ค. 2555 ถึง ปัจจุบัน)                      

 กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยากยาก สภากาชาดไทย                    
 คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (9 ธ.ค. 2557 ภึง ปัจจุบัน)                      
 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (8 พ.ค. 2558 ภึง ปัจจุบัน)                     
 นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2558-2559วัน เดือน ปีเกิด

9 มีนาคม พ.ศ. 2509


ประวัติการศึกษา/การอบรม

 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต Northrop University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม

         
 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงการจัดการอุทกภัย สถาบัน AIT 
          หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 14 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
          หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
               รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
          หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 46 วิทยาลัยมหาดไทย
               สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
          หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
               รุ่นที่ 5 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
          หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับ
               นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
          หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง
               รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2554
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2551


ประวัติการรับราชการ

 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบูรณาการนโยบายและแผนสาธารณภัย
     (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี วัน เดือน ปีเกิด

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2503


ประวัติการศึกษา/การอบรม

 การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ประเทศฟิลิปปินส์
 หลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3) กรุงเทพมหานคร
 หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 25 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
       และการสื่อสาร


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2554


ประวัติการรับราชการ

 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวัน เดือน ปีเกิด

 6 มกราคม พ.ศ. 2504


ประวัติการศึกษา/การอบรม

 รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)


ประวัติการรับราชการ

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ตราด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 584 ครั้ง