กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

ประวัติสำนักงาน


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ 243/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546
เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเ
ทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 389 ครั้ง