กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพิธีลานอเนกประสงค์ริมน่าน อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์โดยนายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน ณ สนามกีฬาหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น นายธนากรอึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา เดินทางไปตรวจเยี่ยม พื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ที่ตำบลนางพญาอำเภอท่าปลา และเป็นประธานเปิด ศูนย์วิทยุจิตอาสาภาคประชาชน แจ้งเหตุสาธารณภัย ตำบลนางพญา ซึ่งจัดตั้งที่ บ้านนายสนั่น หล้าติ๊บ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา หมู่ที่ 2 ตำบลนางพญาอำเภอท่าปลา โดยศูนย์วิทยุดังกล่าว ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายประชาชนผู้ใช้งานวิทยุระบบ CB หรือ citizen Band ในการทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวัง การเกิดสาธารณภัย ในช่วงฤดูกาลต่างๆ โดยนายสนั่น หล้าติ๊บ จะทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย ในการรับแจ้งเหตุ และประสานงานกับเครือข่ายภายนอกพื้นที่ตำบล โดยได้จัดตั้งสถานีวิทยุถูกต้องตามกฎหมายมีการจัดทำทะเบียนและขอรับ ใบอนุญาตจาก กส.ทช. ครบถ้วนทั้งสถานีแม่ข่ายและลูกข่ายทุกคน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวชื่นชมภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ใส่ใจในสถานการณ์สาธารณภัย ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับทางราชการ ในการนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเจ้าภาพในการจัดการพูดคุยเสวนาความเกี่ยวข้องแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนางพญา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปภ. เข้าร่วมเปิดโครงการ 101 อาชีพฯ ณ สวนสาธารณะหนองบัว
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการตรวจความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ อปพร. อาสาสมัครกู้ภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งหมด 215 นาย ร่วมกันตรวจความพร้อมดังกล่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายปรีชา แว่นฉิม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันรกต้นไม้โลกประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ แยกอุตรดิตถ์ (ช้าง ม้า วัว ควาย) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้งและอุทกภัย) ด้านการเกษตร ในพื้นที่อำเภอบ้านโคก ฟากท่า ทองแสนขัน และอำเภอท่าปลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นางกัญญาณี สุวรรณภักดี หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสมพร ขันปิงปุ๊ด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจากกรณีพายุใต้ฝุ่น “โพดุล” และ “คาจิกิ” ผ่านระบบ Video Conference โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2562
รายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันนี้ (วันที่ 21 ตุลาคม 2562) เวลาประมาณ 15.00 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ ของนายหลั่ง ผาดำ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 1 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านหลังดังกล่าวมีผู้อาศัยจำนวน 6 คน ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด สำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ โดยหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือ ได้แก่ เทศบาลตำบลหัวดง และองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ทั้งนี้จะได้รายงานผลการให้ความช่วยเหลือเพื่อโปรดทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรา
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.30 น.ได้เกิดอุบัติเหตุรถเทลเลอร์หัวลาก ทะเบียน 70 - 3647 พระนครศรีอยุธยา ซึ่งขับโดยนายไพโรจน์ จีนเหม็น เสียหลักชนขอบทางด้านซ้าย ช่องทางขาล่องทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงเขาพลึง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กม.ที่ 350 + 540 ส่งผลให้มีน้ำมันรั่วออกจากถังน้ำมันไหลบ่าไปบนถนนส่งผลให้มีรถยนต์ที่สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว ประสบอุบัติเหตุชนขอบทางและชนท้ายรถคันหน้าเพิ่มเติมอีก รวม 6 คัน โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เดินทางมาอำนวยการ สั่งการแก้ไขปัญหา โดยมอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ 35 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร หมวดทางหลวงลับแล แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ได้ดำเนินการขจัดคราบน้ำมันบนพื้นถนน รวมทั้งยกรถคันที่ประสบอุบัติเหตุ ออกจากพื้นถนน จนกระทั่งเวลา 22.00 น. จึงได้เปิดให้มีการเดินรถได้ตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 24.00 น.ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของนางสายฝน สาน้อย อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 275/1 หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 คนทรัพย์สินที่เสียหายประกอบด้วย รถยนต์เก๋ง 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรา
เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ วันที่ 31ส.ค.62 เวลา ประมาณ09.00 น.- 12..00 น. ได้เกิดเหตุน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นลำห้วยท่วมบ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ใน ต.น้ำไคร้ ม.1 ,3,4,9และต.แสนตอ ม.4, 5 อ.น้ำปาด สาเหตุเกิดจากจากฝนตกหนักสะสมในช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมา จากการสำรวจเบื้องต้นมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 50 หลังคาเรือน หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่และราษฎรในพื้นที่ช่วยกันเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ไว้ในที่สูง ขณะนี้สถานะการณ์น้ำลดลงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป และแจ้งเตือนเฝ้าระวังแก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทราบ
เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลาประมาณ 12.20 น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านอยู่อาศัย สภาพบ้านไม้ ชั้นเดียว เลขที่ 170 ม.7 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก มี นายพงษ์พัฒน์ ศรีบุญเรือง อายุ 42 ปี เป็นเจ้าของบ้าน มีผู้อาศัยทั้งหมด 5 คน ได้แก่ 1. นายพงษ์พัฒน์ ศรีบุญเรือง อายุ 42 ปี 2.นางไล ศรีบุญเรือง อายุ 32 ปี(ภรรยา) 3.ด.ญ ดวงรัตน์ ศรีบุญเรือง อายุ 12 ปี(บุตร) 4.ด.ญ.กนกวรรณ ศรีบุญเรือง อายุ 9 ปี(บุตร) 5.นายลัด ศรีบุญเรือง อายุ 27 ปี(ผู้อาศัย) สภาพบ้านไหม้ทั้งหลัง ความเสียหาย อาทิ เครื่องนอน เครื่อง ใช้ เครื่องมือทางเกษตร(เครื่องตัดหญ้า) เหตุการณ์ยุติเวลา 13.30 น. หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโคก และ อบต.บ่อเบี้ย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์จะได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอรายงานอัคคีภัยประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ดังนี้ เวลาประมาณ 14.00 น เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ เลขที่ 32 หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งตั้งอยู่ ด้านหลังของวัดกลาง บ้านหลังเกิดเหตุเป็นของนางน้ำฟ้า ยงหวาน อายุประมาณ 96 ปี (เสียชีวิตแล้ว) เสียหายทั้งหลัง พนักงานดับเพลิง เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ให้การช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้ ไม่ให้ลุกลาม ไปยังบ้านข้างเคียง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ สอบปากคำพบว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นของ นางน้ำฟ้า ยงหวาน อายุ 96 ปีเสียชีวิตแล้ว มีเพียงหลานสาว เป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้ ซึ่งไม่มีผู้อยู่อาศัย ไม่มีกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน เนื่องจากลูกหลาน ได้แจ้งระงับการใช้ไฟฟ้า นาน แล้ว เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ประการใด
รายงานประจำวัน
รายงานสภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
รายงานสภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
รายงานสภาพอากาศ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
หนังสือราชการ
2/8/2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562
7/10/2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำวันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน พ.ศ.2562
2/9/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำ.. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำวันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ.2562
13/8/2562 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประกาศผู้ชนะกสรเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12474 ครั้ง